Skip to main content
Uppdaterad: 2023-10-17

Medlemsavtal Enskild Person

1. Avtalets omfattning och tillämplighet

 • 1.1 Detta avtal gäller mellan Peter Watz AB, med organisationsnummer 556769-9649 (nedan kallad för ”PWAB”) och den person (nedan kallad för ”medlem”)som köper ett "medlemskap" i Yes You Rock Motivationsplattform (nedan kallad "YYR").
 • 1.2 För att få tillgång till YYR måste medlemmen köpa ett Medlemskap. Och därefter skapa ett användarkonto genom registrera sina personuppgifter (såsom namn, e-mailadress, etc.) och välja ett personligt lösenord. Medlemmen måste vara 18 år eller äldre för att kunna ingå detta avtal med PWAB.
 • 1.3 Genom att registrera sig som Medlem i YYR godkänner du och accepterar du detta avtal och dess villkor. Om du inte godkänner och accepterar Avtalet i sin helhet har du inte rätt att använda tjänsten och skall inte köpa medlemskapet i YYR.
 • 1.4 Medlemskapet är en personlig, för icke-kommersiellt bruk och får ej överlåtas eller delas vidare till någon annan.
 • 1.5 Medlemmen godkänner genom detta avtal PWAB´s person och integritetspolicy.
 • 1.6 Dessa avtalsvillkor kommer finns tillgängliga på YYR hemsida. Äldre versioner av avtalet arkiveras och kan laddas ned på nytt via länken som återfinns i e-postmeddelandet bekräftelse för medlemskapet.
2. Användning av YYR
 • 2.1 YYR är en molnbaserad IT-plattform som nås via uppkoppling mot Internet. Uppkoppling mot internet är ett krav för att kunna ta del av YYR.
 • 2.2 Medlemmar förväntas följa alla riktlinjer och regler som fastställs av YYR när de deltar i aktiviteter, diskussioner och utbildningstillfällen.
 • 2.3 Medlemmar får inte sprida skadlig, stötande, trakasserande eller olaglig information eller innehåll i YYR.
 • 2.4 Medlemmar får inte använda YYR för att marknadsföra sina egna produkter eller tjänster.
 • 2.5 Medlemskapet i YYR är personligt och ska endast användas för eget bruk.

3. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

 • 3.1 Allt innehåll i YYR är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och får inte kopieras, distribueras eller användas utan tillstånd från PWAB eller rättighetsinnehavaren.

 • 3.2 Medlemmar får endast använda innehållet på forumet för personligt-, icke-kommersiellt bruk och får inte dela, sälja eller på annat sätt sprida innehållet till andra om inget annat anges.

 • 3.3 Det finns innehåll som får delas, spridas dock ej säljas, till andra. Detta material är tydligt märkt att spridning får ske.

 • 3.4 De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, i YYR får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt avtal med PWAB.

 • 3.5 Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av PWAB tillhandahållande av YYR och/eller andra tjänster, ska tillfalla PWAB med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar PWAB´s rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.

 • 3.6 I den utsträckning Medlemmen levererar immaterialrättsligt skyddat material till PWAB / YYR, däri inbegripet bild-, ljud-, video- eller textmaterial, (gemensamt ”Materialet”) upplåter härmed Medlemmen till PWAB en obegränsad, till fullo betald underlicenserbar och överlåtbar rätt för PWAB att använda, redigera, anpassa och vidareutveckla materialet i syfte att marknadsföra och tillhandahålla samt vidareutveckla YYR och PWAB verksamhet.

 • 3.7 I YYR kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. PWAB tar inget juridiskt ansvar för sådant material. I de fall medlemmen misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna sig kränkt av innehåll som publicerats i YYR, vänligen kontakta kundtjänst.

4. Uteslutning av medlemmar

 • 4.1 PWAB förbehåller sig rätten att avlägsna medlemmar som bryter mot dessa villkor, YYR riktlinjer eller på annat sätt stör den positiva atmosfären och syftet med YYR.

 • 4.2 Beroende på allvaret av överträdelsen kan medlemmar varnas, tillfälligt avstängas eller permanent uteslutas från YYR utan återbetalning av medlemsavgiften.

5. Ansvarsbegränsning

 • 5.1 PWAB ansvarar inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i YYR. PWAB svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

 • 5.2 PWAB ansvarar inte för tekniska problem, avbrott eller funktionsfel som kan påverka YYR tillgänglighet eller användning som uppstått på grund av:

 • 5.2.1 Fel i medlemmens hårdvara / utrustning, anslutande nätverk, programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som PWAB, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa.

 • 5.2.2 Annan omständighet som Medlemmen ansvarar för enligt Avtalet.

 • 5.2.3 Virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att PWAB och partner vidtagit fackmannamässiga åtgärder.

 • 5.2.4 Omständigheter som utgör Force Majeure enligt punkt 13 nedan.

 • 5.3 PWAB ansvarar inte för innehåll / hemsidor som länkats till eller från YYR.

6. Sekretess

 • 6.1 Medlemmar förbinder sig att inte sprida, dela eller på annat sätt offentliggöra någon information, material eller innehåll från YYR till personer som inte är medlemmar eller till före detta medlemmar i YYR.

 • 6.2 Brott mot sekretessbestämmelsen kan leda till varning, tillfällig avstängning eller permanent uteslutning från YYR, beroende på allvaret av överträdelsen. Se mer punkt 9 Uppsägning nedan.

7. Språkanvändning, rådgivning och respektfullt beteende

 • 7.1 Medlemmar bör vara medvetna om att svordomar, hårt språk och kraftfulla uttryck kan förekomma i YYR och vid tilltal. Syftet med detta är att förstärka vissa delar av innehållet och göra det mer effektfullt.

 • 7.2 YYR är inte ett coachingsprogram där coachen enbart ställer frågor och medlemmarna kommer fram till svaren själva. Istället kommer direkta råd och rekommendationer att ges till medlemmarna för att stödja deras utveckling och inlärning. Det är dock upp till varje medlem att ta eget ansvar för sina egna handlingar.

 • 7.3 Medlemmar som beter sig nedvärderande mot andra medlemmar eller människor, mobbar eller sprider rykten, kan bli varnade och eventuellt uteslutna från YYR. Respektfullt beteende förväntas av alla medlemmar. Se mer under punkt 9 Uppsägning.

8. Medicinskt ansvar och friskrivning

 • 8.1 Personer / Medlem som har diagnoserad psykisk sjukdom eller tror sig har: Bipolär sjukdom, Depression, Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), Generaliserad ångest, Paniksyndrom, Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), Psykoser, Schizoaffektivt syndrom, Schizofreni, Social ångest, Trauma, dissociation och DID, Tvångssyndrom (OCD), Utmattningssyndrom, Ångest, Ätstörningar. Ska inte ingå avtal med PWAB och YYR.

 • 8.2 Personerna bakom YYR är varken terapeuter, psykologer eller har läkarkunskaper. Därför kan råden, innehållet och budskapen som ges i YYR inte betraktas som medicinska råd utan bara som upplysning och allmän icke medicinsk information.

 • 8.3 Medlemmen ansvarar själv för att kontakta terapeut, psykolog eller läkare om medlemmen känner / misstänker att hjälp kan behövas eller känner sig osäker på om eller när de kan börja eller fortsätta sitt medlemskap i YYR.

 • 8.4 YYR kan inte hållas ansvarig för de enskilda medlemmarnas hälsa eller mentala hälsa, före, under och efter ett medlemskap.

 • 8.5 Innehållet i YYR ska endast ses som inspiration och upplysning. Innehållet är inte är menade att ersätta läkare, psykolog, terapeut, medicinering och dylikt. Medlemmen ska inte förlita sig på att informationen i YYR är ett alternativ till medicinsk rådgivning från läkare eller annan professionell vårdgivare.

9. Uppsägning

 • 9.1 PWAB äger rätt att säga upp medlemskapet omedelbart i det fall medlemmen bryter mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning stängs Medlemmen av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Personlig information om medlemmen raderas vid uppsägningen.

 • 9.2 Medlemmen har alltid rätt att säga upp Medlemskapet med omedelbart upphörande. Sker sådan uppsägning ska PWAB snarast ta bort Medlemmens konto och avlägsna personliga uppgifter tillhandahållen från med.

 • 9.4 Bli medlem på nytt. För medlem som väjer att avsluta sitt medlemskap och senare vill återkomma som medlem, betalar aktuellt pris för medlemskapet.
  För medlemmar som blivit uteslutna enligt 9.1 får ej nytt medlemskap tecknas utan att särskilt godkännande från PWAB.

 • 9.5 Utebliven betalning innebär inte uppsägning av medlemskapet. Tillgången till YYR kommer att upphöra tills full likvid erlagts. Ränta och avgifter för indrivning tillkommer.

10. Ändring av funktioner och villkor

 • 10.1 PWAB förbehåller sig rätten att förändra funktioner och innehåll i YYR. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att medlemskapet påverkas. Sådana ändringar kommer att meddelas medlemmarna via e-post och eller via hemsidan YesYouRock.se

 • 10.2 Användarens har rätt att när som helst säga upp medlemskapet vid ändring av avtalsvillkor eller vid stora förändringar av YYR. Med stora ändringar innebär: betydande borttagning av innehåll t.ex. en e-kurs som fanns vid avtalets tecknade raderas.

11. Meddelanden

 • 11.1 Medlemmen ska uppge aktuell e-postadress och telefonnummer som medlemmen önskar att PWAB från tid till annan ska sända meddelanden via.

 • 11.2 Medlemmen ska utan dröjsmål uppdatera kontaktuppgifterna när dessa ändras.

 • 11.3 Uppsägning och andra meddelanden från PWAB ska ske via e-post.

12. Överlåtelse

 • 12.1 Medlemmen får ej överlåta sitt medlemskap till annan part.

 • 12.2 PWAB har en obegränsad rätt att överlåta avtal, medlemskap, hela eller delar av YYR, anlita underleverantör för leveransen av YYR till tredje part. Detta gäller även information som medlemmen gett och/eller skapat i YYR.

13. Force majeure

 • PWAB är inte ansvarig för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av händelser eller omständigheter utanför PWAB:s rimliga kontroll, såsom naturkatastrofer, strejker, arbetskonflikter, krig, terrorism, uppror, epidemier, brist på material eller transport, eller förändringar i lagar, regler eller föreskrifter från myndigheter (s.k. force majeure). I sådana fall har PWAB rätt att skjuta upp utförandet av sina åtaganden så länge force majeure-situationen pågår.

14. Tvistlösning och medling

 • Om en tvist uppstår mellan medlemmen och PWAB angående detta avtal eller medlemskapet, ska parterna först försöka lösa tvisten genom samråd och förhandlingar. Om parterna inte kan nå en överenskommelse genom samråd och förhandlingar, rekommenderas att parterna försöker lösa tvisten genom medling. Om medling inte leder till en överenskommelse, kan tvisten slutligen lösas genom domstol i enlighet med svensk lag.

Genom att registrera dig som medlem i YYR bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa allmänna villkor för medlemskap. Välkommen!